Informatie PSYTREC

image4

PTSS Symptomen

 

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is vrij vertaald een psychische verwonding die stress veroorzaakt bij personen die een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt. PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaak het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met verschijnselen van stress in de vorm van lichamelijke en psychische klachten.

 Symptomen bij PTSS zijn:

 • Gevoelens van angst, spanning en onrust die na de gebeurtenis zijn begonnen.
  De gebeurtenis heeft intense afschuw, angst of hulpeloosheid opgeroepen.
 • Het continu herbeleven van de traumatische gebeurtenis.
  Steeds weer beleeft de persoon alles alsof het opnieuw gebeurt. Dit kan zich uiten in:

  • Nachtmerries
  • Herbeleving in het hier en nu
  • Blijvend terugkerende gedachten aan de gebeurtenis
  • Intens psychisch lijden bij herinnering aan de gebeurtenis
  • Zweten, trillen of verlamd raken van angst, bij het herinneren aan de gebeurtenis.
 • Het vermijden van prikkels die verband kunnen houden met de gebeurtenis. Iemand die lijdt aan PTSS, zal dingen die aan de gebeurtenis kunnen herinneren vermijden, of vertoont afgestompte reacties. Dit uit zich bijvoorbeeld in:
  • Het uit de weg gaan van gedachten, gevoelens en gesprekken die bij de gebeurtenis horen
  • Het verdringen van de gebeurtenis, zich hele delen niet meer kunnen herinneren
  • Het vermijden van activiteiten, mensen en plaatsen, die hen herinneren aan het trauma
  • Gevoelloosheid of afgestompt raken, geen zin meer om dingen te doen
  • Zichzelf isoleren van anderen. Het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Niet over gevoelens praten
  • Somberheid over de eigen toekomst.
 • Prikkelbaar en verhoogde waakzaamheid.
  Na de gebeurtenis zijn mensen met PTSS erg prikkelbaar. Dit kan zich uiten in:

  • Moeite met inslapen of niet kunnen doorslapen
  • Gespannen zijn, kort lontje hebben en/of het krijgen van woedeaanvallen
  • Concentratieproblemen
  • Overdreven en continu alert zijn.

(bron psytrec)

Wanneer u last heeft van bovenstaande stress symptomen is het verstandig de zelftest PTSS onderaan deze pagina te doen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met PSYTREC en persoonlijk uw vragen stellen. Uw huisarts of psycholoog kunnen u ook meer vertellen over PTSS en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn

Tot slot. PTSS kan iedereen treffen. Loop niet onnodig lang door met symptomen van PTSS. Bij PSYTREC is iedereen vanaf 18 jaar met PTSS welkom. Ook wanneer u bijvoorbeeld kampt met een verslavingsstoornis. Wij hebben een professioneel netwerk van partners die aanvullende zorg verlenen indien dat nodig mocht blijken. Deze zelftest PTSS kunt u vinden bij PSYTREC op de site.

(bron psytrec)

INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma is gericht op kortdurende, intensieve behandeling van PTSS. PSYTREC zet in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden. Dat maakt het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma ook buitengewoon geschikt voor complexe PTSS. In het behandelprogramma wordt niet geschuwd om door te pakken, ook als dat ‘pijn’ doet. Of zoals een oud-patiënt ooit verwoordde: “ze gaan door tot alle splinters eruit zijn”.

Kenmerkend voor de aanpak en therapieën van PSYTREC is de no-nonsense houding van de behandelaars en de duidelijke routine en structuur in het (dag)programma. Zodoende weet de patiënt waar hij/zij aan toe is en kan zich van daaruit compleet focussen op het herstel. Leidend voor het behandelprogramma is de reductie van de PTSS klachten.

In 2 x 4 dagen (gedurende twee weken) is de patiënt in behandeling. Daarbij is de mogelijkheid om op onze locatie te overnachten. Tussen de 4 dagen behandeling gaat hij/zij 3 dagen naar huis. Voorafgaand aan het PTSS-behandelprogramma en tussen de vierdaagse door krijgt de patiënt zogenaamde huiswerkopdrachten. Hiermee kan de patiënt zelf kennis bijhouden en aan inzichten werken.

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma bestaat uit drie onderdelen die op de volgende pagina’s afzonderlijk beschreven worden, maar gedurende de behandeling op elkaar zijn afgestemd.

Kosten

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma valt in de basisverzekering ziektekosten. Dit betekent concreet dat de patiënt

alleen het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 hoeft te betalen. Indien u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Informeert u zich hierover bij uw verzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. PSYTREC vraagt verder geen extra eigen bijdrage van de patiënt.

(bron psytrec)

 

EMDR Therapie

EMDR is een vorm van therapie waarbij mensen afgeleid worden als ze aan een trauma denken. Het idee is dat je geen twee dingen tegelijkertijd kan doen, bijvoorbeeld een ingewikkeld pianostuk spelen en tegelijkertijd de tafel van 17 opzeggen. Van ditzelfde principe maakt EMDR gebruik.

 

De patiënt wordt door middel van een zogenaamde afleidende stimulus afgeleid van het trauma. Deze afleidende stimulus is vaak het bewegen van de vingers van de behandelaar voor het hoofd van de patiënt. De patiënt wordt gevraagd het beeld van het trauma op te roepen en tegelijkertijd de vingers van de behandelaar te volgen. Door de competitie tussen deze stimulus en het trauma wordt de herinnering aan de traumatische gebeurtenis minder helder en voelt daardoor minder emotioneel beladen aan.

De therapie met EMDR is individueel.

(bron psytrec)

Imaginaire Exposure Therapie

Bij Imaginaire Exposure therapie halen patiënten hun traumatische herinnering(en) tot in detail op. Zo vertellen zij precies wat hen is overkomen; vooral de meest moeilijke momenten. Die moeilijke momenten worden steeds herhaald. Op deze wijze merken ze dat ze er best over kunnen vertellen zonder dat er iets rampzaligs gebeurt. Het trauma wordt steeds meer iets uit het verleden, dat hen in het heden niet meer schaadt. Het lucht patiënten vaak op om het verhaal herhaaldelijk in detail te kunnen vertellen. Daardoor daalt de angst voor de traumatische gebeurtenis.

Therapie met Imaginaire Exposure is individueel.

(bron psytrec)

Sport- en Bewegingsprogramma

Het Sport- en Bewegingsprogramma is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Het geeft de patiënt bijvoorbeeld de mogelijkheid te ontladen na een zware sessie, maar leert de patiënt ook door middel van lichamelijke beweging de eigen grenzen te verkennen en weer vertrouwen te krijgen in het eigen lijf.

Het Sport- en Bewegingsprogramma vindt zoveel mogelijk buiten plaats. Daartoe is onze locatie uitgerust met bijvoorbeeld een stormbaan. Het programma wordt in overleg aangepast aan de persoonlijke conditie en lichamelijke beperkingen. Zodoende kunnen ook minder validen meedoen.

Het Sport- en Bewegingsprogramma onderdeel vindt in groepsverband plaats.

(bron psytrec)

Psycho-educatie

Psycho-educatie is erop gericht de patiënten meer informatie te geven over hun stoornis en de effecten daarvan op hun leven. Iedere avond vindt voorlichting plaats over de onderwerpen PTSS, de PTSS-behandeling, het herstel en de terugkeer naar het reguliere leven.

Patiënten krijgen informatie en kunnen daarover met elkaar en de begeleider in gesprek. Er worden verschillende werkvormen gehanteerd waardoor er steeds meer inzicht wordt verkregen in de eigen voortgang gedurende de behandeling. Psycho-educatie moet de patiënt tevens handvatten bieden om na het PTSS-behandelprogramma op eigen kracht (eventueel met ambulante begeleiding) verder te gaan.

De Psycho-educatie vindt in groepsverband plaats.

(bron psytrec)

 

Over PSYTREC

Als gespecialiseerde GGZ instelling richt PSYTREC zich exclusief op het behandelen van (complexe) PTSS. Dit doen wij op een innovatieve wijze om zo kort en intensief, maar bovenal zo effectief mogelijk te behandelen.

In plaats van vele maanden één keer per week of één keer per twee weken behandelen, kiest PSYTREC ervoor de patiënten meerdere dagen aaneensluitend te behandelen. De patiënten kunnen daartoe op de locatie van PSYTREC overnachten.

De behandeling van PTSS bestaat uit een combinatie van wetenschappelijk gefundeerde therapieën voor trauma-verwerking, die op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast is een intensief bewegings- en (buiten)sportprogramma een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Onze locatie en de directe omgeving zijn daarop volledig afgestemd. Het derde deel van ons PTSS-behandelprogramma bestaat uit Psycho-educatie. Deze drie onderdelen samen vormen het INTENSIVE8® PTTS-behandelprogramma, welke uniek is in de wereld.

De medewerkers van PSYTREC zijn gespecialiseerd in het behandelen van (complexe) PTSS en worden voortdurend daarin bijgeschoold. Daarnaast zijn wij van mening dat we steeds moeten blijven zoeken naar de verbetering van therapieën en besteden wij veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek.

(bron psytrec)

PTSS

Met dit stukje over PTSS willen we laten zien welke fases je hierin zou kunnen hebben en wat de signalen kunnen zijn om aan iemand te kunnen zien of het hier om PTSS zou kunnen gaan. Let echter wel op dat dit hier als informatie is geplaatst en niet om te kunnen vaststellen dat u of iemand anders PTSS heeft.

Als eerste staat de afkorting van PTSS voor Post Traumatisch Stress Syndroom.

Waaraan zijn PTSS symptomen te herkennen.

De Symptomen uit de indringende fase kunnen zijn:

 • Nachtmerries
 • Plotseling handelen of voelen alsof het trauma of trauma’s opnieuw plaatsvinden.
 • Intense emotionele reacties bij gebeurtenissen die op het oorspronkelijke trauma of trauma’s lijken.

Of intense emotionele reacties hebben op een tv programma die aspecten van het oorspronkelijke trauma of trauma’s lijken.

De symptomen uit de vermijdingsfase kunnen zijn:

 • Pogingen om gedachten, gevoelens, activiteiten en situaties uit de weg te gaan die herinneren aan het trauma of trauma’s.
 • Pogingen om plekken, mensen, handelingen of gevoelens die aan het oorspronkelijke trauma of trauma’s herinneren te vermijden (het blokkeren van gedachtes).
 • Gevoelens van vervreemding ten opzichte van andere mensen, gevoel van het niet verbonden zijn, overal buiten staan.
 • Gevoelens beperken en onder controle houden (een verdoofd gevoel).
 • Gevoel geen toekomst te hebben.

De Symptomen van de alarmfase kunnen zijn:

 • Slaapproblemen
 • Prikkelbaarheid; plotselinge gevoelsdoorbraken (woede-uitbarstingen)
 • Concentratieproblemen
 • Schrikreacties
 • Waakzaamheid (hyper alertheid)

N.B. Dit betekent niet dat je al deze symptomen hebt. Iedereen is uniek en heeft verschillende combinaties van klachten.

 

Biologie van stressreactie

De biologie van de depressie

 

Mens en dier vertonen bij gevaar een “vecht of vluchtreactie”

 • Je hart gaat sneller kloppen
 • Je ademhaling gaat sneller
 • Je lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht
 • Je waakzaamheid neemt toe
 • Je spijsvertering stopt tijdelijk

Het stresshormoon adrenaline veroorzaakt deze reactie. Het hormoon cortisol zorgt ervoor dat je bloedsuiker stijgt, zodat je spieren brandstof hebben. Hormonen besturen de toestand van je lichaam. Ze komen vrij in reactie op signalen in je hersenen.

Als ze niet kunnen vechten of vluchten doordat ze machteloos zijn, vertonen mens en dier een “freeze-reactie”(letterlijk: bevriezen, stokstijf stil blijven staan). Het stresssysteem raakt dan overprikkeld.

Het gebied in je hersenen dat belangrijk is voor het waarnemen, verwerken en herinneren is de hippocampus (zeepaardje). Hier zetelt het emotionele geheugen.

Complexe PTSS-symptomen

Problemen met het  reguleren van het gevoel

* Snel overstuur raken en jezelf niet kunnen kalmeren

* Het gevoel iets te moeten doen, om emoties de baas te worden

* Woede uitbarstingen

* Telkens overwegen om een einde aan je leven te maken

* Je risicovol gedragen; gevaar lopen

Dissociatieve klachten waarbij het bewustzijn verandert

* Wegraken, schemeren, er niet meer bij zijn

* Geheugenproblemen , tijd kwijt zijn

* Vervreemding van jezelf en van anderen

* Werkelijkheid en droom of fantasie door elkaar halen

*  Soms stemmen horen of dingen zien die er niet zijn

Problemen in relatie tot jezelf

* Jezelf stom, slecht en/of vies vinden

* Je lichaam afstotelijk vinden

* Je niet kunnen voorstellen dat iemand je aardig vindt

* Je schuldig voelen, ook al weet je dat je er niets aan kan doen

* Niet weten wie je eigenlijk bent

Problemen in relaties tot anderen

* Anderen niet kunnen vertrouwen

* Anderen op een afstand houden, nabijheid niet kunnen verdragen

* Veel in conflicten terecht komen

* Het gevoel hebben dan anderen je weer tot slachtoffer maken

* Sub assertiviteit

* Je isoleren; het gevoel hebben niet bij de mensen te horen

* Het gevoel dat niemand je ooit kan begrijpen

* In seksuele relaties terecht komen zonder dat te willen, of seks uitbannen

Lichamelijke klachten zonder medische verklaring

* Buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid enzovoort, zonder verklaring

Problemen in zingeving

* Het gevoel geen toekomst te hebben, alles zinloos vinden

* Het geloof, of andere idealen van thuis verloren zijn